Poniżej znajdą Państwo spis niezbędnej dokumentacji do podpisania poszczególnych czynnosci notarialnych, podlegających późniejszej werefikacji przez naszą Kancelarię.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • Nr księgi wieczystej
 • Dokument będący podstawą nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stawierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku w zakresie podatku od spadków i darowizn*)
 • Dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
 • Wartość rynkowa (cena) działki
 • Warunki i data wydania działki oraz zapłaty ceny
 • Nr konta bankowego
 • Zaświadczanie Wójta/Burmistrza/Prezydenta, z którego wynikać będzie przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu lub też decyzja o warunkach zabudowy
 • Wypis z rejestru gruntów, a w przypadku gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej, wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • Zaświadczenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta odnośnie położenia działki na obszarze rewitalizacji
 • Zaświadczenie Starosty/Prezydenta odnośnie objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
 • Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • Dokument będący podstawą nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku w zakresie podatku od spadków i darowizn*)
 • Nr księgi wieczystej, jeżeli została ona założona
 • Dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
 • Wartość rynkowa (cena) lokalu
 • Warunki i data wydania lokalu oraz zapłaty ceny
 • Nr konta bankowego

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (tzw. intercyza):

 • Odpis skrócony aktu małżeństwa
 • Dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania)

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • Nr księgi wieczystej
 • Dokument będący podstawą nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku w zakresie podatku od spadków i darowizn*)
 • Dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
 • Wartość rynkowa (cena) lokalu
 • Warunki i data wydania lokalu oraz zapłaty ceny
 • Nr konta bankowego

TESTAMENT:

 • Dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia)
 • Dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia lub PESEL)

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • Dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
 • Dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL)
 • Nr księgi wieczystej

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • Akt zgonu spadkodawcy
 • Testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony
 • Akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (osoby, które po zawarciu związku małżeńskiego zmieniły nazwisko)
 • Nr PESEL zmarłego
 • Dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia)

*Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu, nieodpłatnej renty dokonanych po 1 stycznia 2007 roku; przy czym w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia, zaświadczenie wymagane jest zawsze, bez względu na datę nabycia.

Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.

Copyright © 2019 - www.notariuszniemiec-gliwice.pl

Projekt i wykonanie - Es.com.pl